INLINE HOKEJA TRENIŅU HALLES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Industriālais Parks”, turpmāk tekstā – Iznomātājs, objekta Inline treniņu hokeja halle, turpmāk tekstā – Ihalle, apmeklētājiem Ihalles iekšējās kārtības noteikumu, turpmāk tekstā – Noteikumi, ievērošana Ihalles apmeklējuma laikā ir obligāta.
1.2. Ihalles Noteikumi ir izvietoti apmeklētājiem pieejamā vietā – Ihalles administrātora zonā un/vai to aktuālā redakcija vienmēr ir publicēta Ihalles interneta vietnē https://ihalle.lv/ieksejas-kartibas-noteikumi/, un apmeklētāji, ienākot Ihallē un/vai veicot samaksu par telpu nomas pakalpojumu, turpmāk tekstā – Pakalpojums, apliecina, ka ar Noteikumiem ir iepazinušies un apņemas tos ievērot.
1.3. Ar Ihalli šo Noteikumu izpratnē tiek saprasts sporta treniņu laukums, ģērbtuves, dušu un wc zona.
1.4. Ar nomas līgumu šo Noteikumu izpratnē tiek saprasts līgums/vienošanās, kas parakstīta starp Iznomātāju un apmeklētāju/kluba/komandas pārstāvi par Ihalles lietošanu.
1.5. Ar pārstāvi šo Noteikumu izpratnē tiek saprasta jebkura fiziska persona, kura ar Iznomātāju ir paraktsījusi Ihalles nomas līgumu. Pārstāvis ir atbildīgs par to, lai visas personas, kuras kopā ar to lieto Ihalli, tiktu iepazīsinātas ar Noteikumiem un tos ievērotu.
1.6. Apmeklētāji ir pilnībā atbildīgi par to, lai, izmantojot Pakalpojumu Ihallē, tiktu ievēroti spēkā esošie normatīvie akti. Iznomātājs neuzņemas nekādu atbildību gadījumā, ja apmeklētāji pārkāpj spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus. Gadījumā, ja šādu apmeklētāju pārkāpumu gadījumā Iznomātājam tiek aprēķināts un uzlikts naudas sods, apmeklētājs/pārstāvis apņemas naudas sodu nekavējoties kompensēt Iznomātājam.
1.7. Attiecīgo sporta nodarbību treneri ir atbildīgi par jauniešu, bērnu un viņu vecāku iepazīstināšanu ar Noteikumiem.
1.8. Par Ihalles Noteikumu pārkāpumiem kā arī avārijas vai ārkāras gadījumos, kā arī jebkuros citos gadījumos, kad tiek traucēta Pakalpojuma izmantošama, ir jāziņo administrācijai vai zvanot uz tālruņa numuru: +371 20 250 091.
1.9. Ihalles telpās apmeklētāju drošības un Iznomātāja tiesisko interešu aizsardzības nolūkā tiek veikta videonovērošana, par kuru sīkāka informācija ir pieejama Ihalles interneta vietnē: https://ihalle.lv/videonoverosana/ .
1.10. Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 31.decembrī. Iznomātājam ir tiesības grozīt, papildināt Noteikumu redakciju. Noteikumu aktuālā redakcija vienmēr ir pieejama Ihalles interneta vietnē https://ihalle.lv/ieksejas-kartibas-noteikumi/ .

2. APMEKLĒTĀJU RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS GADĪJUMĀ

2.1. Ārkārtas situācijas gadījumā Ihalles apmeklētājiem ir jāseko Ihalles administrācijas norādījumiem. Ja tuvumā nav Ihalles administratora, jācenšas izvairīties un/vai izkļūt no bīstamas situācijas, saglabājot mieru un rūpējoties par sevi un citiem Ihalles apmeklētājiem.
2.2. Ugunsgrēka gadījumā Ihalles apmeklētājiem Ihalle ir nekavējoties jāatstāj, ievērojot izvietotās evakcuācijas plāna shēmu.
2.3. Apmeklētājiem par ārkārtas situāciju nekavējoties jāziņo Ihalles administrācijai.

3. PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Gadījumā, ja Ihallē ir ieplānoti remontdarbi, turnīrs vai citu pasākumu organizēšana, kuru dēļ Ihalli nevar izmantot, Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā atcelt apmeklētājiem rezervēto Pakalpojuma laiku Ihallē, vismaz 1 (vienu) dienu iepriekš par to brīdinot apmeklētāju – nosūtot attiecīgu informāciju uz apmeklētāja Iznomātājam norādīto elektroniskā pasta adresi. Šādi nosūtīts paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas nosūtīts.
3.2. Iznomātājam neperedzētu un/vai ārkāras apstākļu dēļ, tādu kā bojājumi inženiertīklos, pārtraukumi elektroenerģijas piegādē un citos līdzīga rakstura gadījumos, kuru rezultātā ir liegta un/vai būtiski apgrūtināta iespēja izmantot Pakalpojumus Ihallē, ir tiesības, iepriekš nebrīdinot apmeklētājus, pārtraukt pilnīgi vai daļēji Pakalpojumu nodrošināšanu apmeklētājiem Ihallē. Iestājoties minētajiem apstākļiem, Iznomātājs iespējami īsā laikā Ihalle oficiālajā interneta vietnē: https://ihalle.lv/ un savā facebook kontā publicē aktuālo informāciju.
3.3. Ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms Pakalpojuma izmantošanas apmeklētāji samaksā Iznomātājam maksu par Pakalpojuma izmantošanu un drošības naudu EUR 200 (divi simti euro) apmērā, ja ar Iznomātāju nav bijusi cita vienošanās – saskaņā ar Iznomātāja iesniegtu rēķinu, turpmāk tekstā – Drošības nauda. Gadījumā, ja apmeklētājs nav veicis Pakalpojuma un/vai Drošības naudas samaksu saskaņā ar Noteikumiem un Iznomātāja rēķinu, Iznomātājam ir tiesības atteikt apmeklētājam Pakalpojuma izmantošanu Ihallē.
3.4. Pēc Pakalpojuma un Drošības naudas apmaksas apmeklētājiem tiek nodrošināta piekļuve Ihalles Pakalpojuma izmantošanai, kura ir derīga Pakalpojuma izmantošanas datumā un laikā, par kuru Iznomātājs savlaicīgi informē apmeklētājus pirms Pakalpojuma izmantošanas datuma.
3.5. Gadījumā, ja apmeklētāji vēlas atteikties no Ihallē rezervētā Pakalpojuma izmantošanas, tiem par to ir rakstiski jāpaziņo Iznomātājam vismaz 1 (viena) diena iepriekš. Tādā gadījumā apmeklētājiem ir iespēja Ihallē rezervēto laiku samainīt pret citu, saskaņojot to ar Iznomātāju.
3.6. Gadījumā, ja apmeklētāji ir rezervējuši Ihallē laiku, bet Pakalpojumu neizmanto un par to nav brīdinājuši Iznomātāju Noteikumos paredzētajā kārtībā, tad tiek uzskatīts, ka Pakalpojums ir izmantots.
3.7. Pēc Pakalpojuma izmantošanas un ar nosacījumu, ka Ihalle tiek atstāta stāvoklī, kas nav sliktāks par to, kādā tā tika nodota apmeklētājam, kā arī saskaņā ar Noteikumiem un atbilstoši starp Iznomātāju un apmeklētāju noslēgtā līguma, turpmāk tekstā – Līgums, par Pakalpojuma saņemšanu noteikumiem, ja tāds ir ticis noslēgts, Iznomātājs veic Drošības naudas atmaksu uz tās fiziskas vai juridiskas personas kontu, no kura Drošības nauda ir tikusi saņemta.
3.8. Iznomātājs Ihallē ne treniņu, ne sporta nodarbību, ne citu pasākumu laikā nenodrošina medicīnas personāla un/vai medicīnisko atbalstu.

4. APMEKLĒTĀJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Apmeklētāji ir pilnībā atbildīgi par savām personiskajām mantām, kuras tiek atstātas Ihallē un/vai Ihalles ģērbtuvēs, Iznomātājs neuzņemas materiālo atbildību par apmeklētāju ģērbtuvēs vai citur Ihallē atstātām mantām un citām materiālajām vērībām, tajā skaitā – par autostāvvietā novietotām automašīnām.
4.2. Apmeklētāji ir pilnībā atbildīgi par sava sporta inventāra atbilstību Ihalles apmeklējumam un plānoto aktivitāšu veikšanai. Tāpat apmeklētāji ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.
4.3. Ihalles apmeklētājiem ir tiesības Ihalles ģērbtuvēs atrasties 15 minūtes pirms un 15 minūtes pēc sev rezervētā Ihalles apmeklējuma laika.
4.4. Ihallē ir stingri aizliegts ievest jebkādus dzīvniekus.
4.5. Ihalles administrācija neuzņemas nekādu atbildību gadījumā, ja apmeklētājs ir guvis traumu šo Noteikumu vai spēkā esošo tiesību aktu neievērošanas rezultātā.
4.6. Apmeklētājiem ir aizliegts:
4.6.1. traucēt trenēties citiem Ihalles apmeklētājiem;
4.6.2. bezmērķīgi uzturēties Ihalles telpās un/vai teritorijā;
4.6.3. iziet Ihalles laukumā pirms rezervētā laika un uzturēties laukumā pēc rezervētā laika;
4.6.4. iznest Ihallei piederošu inventāru ārpus Halles telpām;
4.6.5. ienest alkoholiskos dzērienus Ihallē, lietot tos Ihalles telpās un trenēties alkohola vai citu psihotropo, narkotisko vai apreibinošo vielu ietekmē;
4.6.6. ienest Ihallē ēdienu un ēst to Ihalles telpās;
4.6.7. ienest Ihalles telpās sprāgstošas un/vai viegli uzliesmojošas un/vai ugunsnedrošas un/vai indīgas vielas vai priekšmetus;
4.6.8. Ihalles telpās smēķēt;
4.6.9. veikt filmēšanu Ihalles telpās bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas;
4.6.10. jebkādā veidā (mutiski, fiziski) aizskart citus Ihalles apmeklētājus, kā arī traucēt jebkura Ihalles pasākuma un treniņa norisi;
4.6.11. aiztikt citiem apmeklētājiem piederošas personiskās mantas;
4.6.12. izvietot jebkādus reklāmas materiālus, informatīvos stendus utml. Ihalles telpās un/vai pieguļošajā teritorijā bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.
4.7. Ihalles administrācijai ir tiesības lūgt apmeklētājam atstāt Ihalles telpas, ja apmeklētājs ir pārkāpis Noteikumus un/vai gadījumā, ja apmeklētājs ar savu darbību un/vai bezdarbību traucē citiem apmeklētājiem izmantot Ihalli.
4.8. Ihalles administrācija neatbild par apmeklētāju ģērbtuvēs atstātajām personiskajām mantām. Apmeklētājiem pirms ģērbtuves atstāšanas ir jāpārliecinās par to, ka ģērbtuvē nav atstātas personiskās mantas. Atstātās mantas Ihalles administrācija glabā 2 (divas) nedēļas.
4.9. Apmeklētājiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret Ihalles īpašumu un nekavējoties paziņot administratoram gadījumā, ja tiek pamanīts jebkāds Ihalles īpašuma (ne tikai, bet arī – inventāra, iekārtu, aprīkojuma u.c.) bojājums.
4.10. Par ļaunprātīgu Ihalles, inventāra, aprīkojuma, koplietošanas telpu un jebkādu citu bojājumu un/vai Noteikumu pārkāpumu, materiālo atbildību zaudējumu segšanai uzņemas pārstāvis, kurš parakstījis nomas līgumu.
4.11. Ja apmeklētāji nepilda savas mantiska un/vai cita rakstura saistības, kuras tam noteiktas Noteikumos vai Līgumā, Iznomātājs ir tiesīgs, bet tam nav pienākums, izmantot Drošības naudu apmeklētāju radīto zaudējumu un/vai izdevumu segšanai. Ja ar Drošības naudu nepieiek, lai segtu apmeklētāju radīos zaudējumus un/vai izdevumus, apmeklētājiem ir pienākums apmaksāt Iznomātājam tam iesniegto rēķinu tajā norādītajā datumā. Gadījumā, ja apmeklētāji ir sabojājuši Ihalles inventāru, Iznomātājam ir tiesības aprēķināt naudas summu, kura nepieciešama šādu bojājumu novēršanai un/vai jauna inventāra iegādei, reizinot šādu summu ar koeficientu 2.
4.12. Pēc Pakalpojuma izmantošanas pārstāvim ir pienākums nodot Ihalli Iznomātājam tādā stāvoklī, kādā tas Ihalli pieņēma no Iznomātāja Pakalpojuma izmantošanai, tajā skaitā – atstāt sporta treniņu laukumu sakoptu un tīru, aizvācot pēc sevis visus atkritumus un sakopjot Ihalles ģērbtuvju, dušu un wc zonas. Pakalpojuma maksā nav iekļauta maksa par Ihalles uzkopšanu.

5. APMEKLĒTĀJU DATU APSTRĀDE

5.1. Iznomātājs veic fizisko personu datu (piemēram, pušu pārstāvju un/vai kontaktpersonu identificējošā informācija un kontaktinformācija) apstrādi nomas līguma izpildes un Pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai.
5.2. Iznomātājs fizisko personu datu apstrādi veic saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem un Iznomātāja definētajiem mērķiem.
5.3. Iznomātājs atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina fizisko personas datu konfidencialitāti un piemēro atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus fizisko personas datu aizsardzībai no fizisko personas datu pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, pazušanas, izmainīšanas un iznīcināšanas, kā arī nesankcionētas piekļuves.

Kontakti

Sazinies ar mums

Mūsu adrese

Dzelzavas iela 120C, Rīga, Latvija

Telefons

+371 20 250 091

Sazinies ar mums

Sazinieties ar mums!
Ja vēlaties saņemt papildus informāciju, rezervēt treniņu laiku un noslēgt līgumu - nosūtiet mums ziņu: